חפש
  דף הבית  > עסק חדש>

  מסמכים נדרשים לעסק חדש


  לקוח פרטי
  תעודת עוסק מורשה/אישור ניכוי מס במקור 
  צילום תעודת זהות

  חברה בע"מ
  תעודת התאגדות
  צילום תעודות הזהות של בעלי המניות בחברה
  פרוטוקול מורשה חתימה (חתום על ידי רואה חשבון או עורך דין)

  שותפות
  תעודת עוסק מורשה בה רשומים שמות כל השותפים/אישור ניכוי מס במקור עם פירוט השותפים
  צילום תעודות הזהות של כלל השותפים

  עמותה/מלכ"ר
  פרוטוקול יו"ר העמותה
  תעודה מרשם העמותות
  צילום תעודת הזהות של יו"ר העמותה

  חברה ציבורית
  צילום תעודת ח.פ